Dňa 6.10.2023 sa konala v priestoroch hotela CITY v Galante konferencia Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov so sídlom v Galante. Súčasťou konferencie bola aj členská schôdza. Zúčastnilo sa jej 23 členov a 3 hostia.

Program konferencie bol nasledovný:

 1. Prezentácia a privítania účastníkov 11.30 – 12.00 hod
 2. Obed 12.00 – 13.00
 3. Prehliadka expozícií v Neogotickom kaštieli v Galante vrátane pamätnej izby Karola Duchoňa 13.00 – 14.30 hod
 4. Privítanie hostí a zahájenie pracovného rokovania
 5. Stručná prezentácia činnosti
 6. Interná problematika a zjednotenie postupu prác pri prepisovaní údajov z matrík
 7. Plán ďalšej činnosti
 8. Rôzne
 9. Posedenie a diskusie s príjemnými ľuďmi
 10. Večera
 11. Posedenie a záver.

Členovia združenia a hostia a zhromaždili v hoteli City v plánovanom čase. Privítal ich predseda združenia Ing. Ľubomír Kmeť a po obede sa všetci prítomní odobrali do priestorov Neogotického kaštieľa v Galante.

Hlavným cieľom bola návšteva pamätnej izby Karola Duchoňa, rodáka z Galanty a jedného z potomkov presídlených dolnozemských Slovákov. Mamička Karola Duchoňa, rod. Lačoková sa narodila v Báčskom Petrovci, vo Vojvodine, v dnešnom Srbsku.

V priestoroch kaštieľa nás privítal p. Hertl, ktorý nás v stručnosti informoval o priebehu rekonštrukcie neogotického kaštieľa, jednotlivých expozíciách, významných rodákoch pochádzajúcich z Galanty a špeciálne o Karolovi Duchoňovi, jednom z najvýznamnejších slovenských spevákov populárnych piesní. Na naše pozvanie sa prehliadky zúčastnil aj p. Peter Fahn, ktorý prítomným porozprával zaujímavé historky, ktoré sa viažu k osobe Karola Duchoňa a ich osobnému priateľstvu.

Z úcty k velikánovi populárnej hudby sa členovia združenia poklonili k buste Karola Duchoňa a položili k jeho pamätníku venček.

Pre krátkosť času sa nám nepodarilo zrealizovať prehliadky ďalších expozícií Neogotického kaštieľa, tieto si  plánujeme prezrieť v blízkej budúcnosti.

Pracovné rokovanie bolo zahájené v plánovanom čase. Na úvod zaznela pieseň "Dolná zem" z tvorby p. Súdiho zo Selenče.

Komorný spevácky súbor ZVONY - pieseň "Dolná zem"

Slova sa ujala pani RNDr. Eva Kmeťová, predsedníčka  Spolku Slovákov z Maďarska, ktorá poďakovala členom združenia za prácu pre zveľaďovanie bohatstva ukrytého v dušiach ľudí, patriaceho dolnozemským Slovákom a prítomným členom združenia za ich činnosť odovzdala ďakovné listy. Tento akt bol ocenený úprimným poďakovaním a potleskom.

Preseda združenia opätovne privítal všetkých prítomných, osobne pani prof. Alžbetu Mrázovú a p. Miroslava Benka, ktorý pricestoval špeciálne na naše  rokovanie z Báčskeho Petrovca. P. Benka sa prítomným predstavil osobne, vyjadril svoje nadšenie pre takýto druh činnosti a odhodlanie pracovať ako člen nášho združenia. Tento druh dobrovoľníckej činnosti ho zaujal, akonáhle sa o nej dozvedel. Aj toto bol jeden z cieľov cesty úzkej skupiny členov združenia v Báčskom Petrovci, ktorá sa zúčastnila na Slovenských národných slávnostiach, v dňoch 11.8.- 13.8.2023, a to získať pre prácu v združení spolupracovníkov z radov miestnych obyvateľov.

O činnosti združenia informoval predseda – Ing. Ľubomír Kmeť. V stručnosti opísal činnosť od začiatku na jeseň v roku 2016 až po súčasnosť. Celkovo v združení pracovalo 37 členov, z toho je v súčasnosti aktívnych 23 členov. Za posledný rok pribudli 6-ti noví kolegovia, ubudli 3 členovia. Priemerný vek členov je 69 rokov, najstarší člen má 88 rokov, najmladší 33 rokov.

Od začiatku činnosti do súčasnosti je spracovaných 700 000 záznamov a pribudlo 22.000 forografií z cintorínov. Mesačne pribudne v priemere 10 000 záznamov. Práca nad spracovaním vyššie uvedených záznamov predstavuje viac ako 43.000 hodín.

K problematike zjednotenia postupu prác pri prepisovaní údajov z matrík zaujal odborné stanovisko PhDr. Ján Hovorka. Upozornil hlavne na rozdiely v pôvodných zápisoch v matrikách realizovaných jednotlivými farármi v latinčine, slovenčine a v maďarčine. Veľkým problémom je prepisovanie priezvisk, pôvodne písaných v privlastňovacom tvare. Dochádza k rôznym prekladom a následne problémom pri párovaní. Záverom diskusie bola dohoda, prepisovať tieto priezviská v základnom tvare.

Ing. Kmeť opätovne upozornil na chyby, ku ktorým najčastejšie dochádza pri prepisovaní.

V rámci tohoto bodu informoval Ing. František Boriš o rozpracovanosti publikácie o Békešskej Čabe. K tomuto bodu sa vyjadril aj PhDr. Pavol Komora. Diskusia sa viedla o rozsahu publikácie, počte výtlačkov, termíne ukončenia prác a hlavne zdrojoch financovania.

Predseda združenia dal na zváženie členom združenia smerovanie činnosti, zaradenie ďalších obcí do indexovania ako aj formy využitia spracovaných údajov a ich poskytovanie tretím osobám. Hlavný problém tkvie vo financovaní a príprave ďalších projektov, časovej náročnosti ich prípravy a nedostatočného personálneho zabezpečenia tejto oblasti.

Tieto kapacity v združení chýbajú.

Všetky činnosti, ktoré sú spojené s prácou pri prepisovaní údajov z matrík, indexovaní, párovaní, písaní odborných častí jednotlivých publikácií sú časovo veľmi náročné a všetci členovia zduženia ich realizujú vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu.

Ing. Kmeť predstavil víziu smerovania činnosti združenia a plán získavania nových členov a spolupracovníkov hlavne pri príprave projektov, propagácii združenia a zabezpečení financovania činnosti združenia.

P. Karol Rebro informoval prítomných o stretnutí Spolku Slovákov z Maďarska, ktoré sa konalo dňa 30.9.2023 z príležitosti 25. výročia založenia spolku. Na tomto stretnutí v sprievodnom programe naše združenie zdarma záujemcom generovalo rodokmene. Ponúkaná služba sa stretla s veľkým záujmom, takto sme záujemcom z našej databázy pripravili vyše 30 rodokmeňov.

Ďalej p. Rebro informoval o ukončení prác nad rodokmeňom rodiny Guláš.

Nasledovná diskusia bola prerušená večerou. Po večeri účastníci konferencie opätovne pokračovali v diskusii na aktuálne témy. Posedenie sa nieslo v tvorivej a priateľskej atmosfére.

V závere Ing. Kmeť poďakoval všetkým účastníkom za vykonanú prácu, zaprial prítomným hlavne veľa zdravia, elánu a tvorivých síl jednak v  prospech nášho združenia ako aj pohodového rodinného života.

Zapísala: Emília Barteková

Fotky z podujatia