Registrácia prístupu do databázy - všeobecné podmienky

 

 1. Úvod

Spoločnosť „Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov (ďalej len Združenie) vytvorilo na svojej webstránke www.genealogiadolnozemskychslovakov.eu (ďalej len webstránka) za účelom sprístupnenia „indexu“ matričných záznamov obcí založených Slovákmi na dolnej Zemi sekciu Matriky. V tejto sekcii je sprístupnený index doteraz spracovaných matričných záznamov niektorých dolnozemských evanjelických farností - Databáza matrík.

Na webstránke neregistrovaní hostia, bezplatne registrovaní hostia, platení užívatelia - predplatitelia, sú všetci podľa týchto Podmienok „ Používatelia “. 

 

 1. Oprávnenie na prácu s Databázou matrík

Služby poskytované prostredníctvom Databázy matrík našej webstránky nad rámec neplatenej verzie je možné využívať len používateľmi, ktorí majú uhradené predplatné. K tomu účelu si používateľ musí vytvoriť účet – zaregistrovať sa. Pri registrácii musí používateľ poskytnúť presné, úplné a aktuálne informácie. Index matrík je dostupný v rozsahu, ktorý vymedzuje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Pri aktivácii prístupu do Databázy matrík súhlasíte:

 • s dodržiavaním Zásady autorských práv a práv duševného vlastníctva, 
 • s prevzatím zodpovednosti za používanie a aktivitu v rámci  Databázy matrík uskutočnených prostredníctvom Vášho účtu alebo s Vašimi prihlasovacími údajmi,
 • s podmienkou, že nie je možné predávať, reprodukovať ani zverejňovať akýkoľvek obsah alebo informácie nachádzajúce sa na webstránke v Databáze matrík, s výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach.

 

 1. Databáza matrík

Databáza matrík obsahuje fotografie, dokumenty, záznamy a indexy obsahu matrík - ktoré sú autorským a duševným vlastníctvom Združenia.

Súhlasíte s tým, že:

 • budete používať Databázu matrík iba v prípade potreby na osobný výskum pre tvorbu vlastných rodokmeňov alebo pre odborný genealogický výskum rodinnej histórie,
 • budete sťahovať čiastkový-minimálny obsah Databázy matrík len pokiaľ slúži ako výsledok vyhľadávania relevantný pre takýto výskum,
 • budete zachovávať všetky ustanovenia Zákona o autorských právach a iných vlastníckych právach, v súvislosti s akýkoľvek obsahom Databázy matrík, ktorý stiahnete alebo vytlačíte,
 • nebudete distribuovať, opätovne publikovať ani predávať významné ktorékoľvek časti Databázy matrík,
 • ak budete chcieť použiť viac ako malú časť jednotlivých fotografií a dokumentov, ktoré sú verejným obsahom, budete nás kontaktovať za účelom získania nášho písomného povolenia.

 

 1. Rešpektovanie duševného vlastníctva

Počas používania svojho účtu na portáli:

 • Súhlasíte s tým, že nebudete uverejňovať alebo zdieľať obsah, ktorý je chránený autorským právom alebo iným vlastníctvom, alebo ktorý vám nepatrí, vrátane obrázkov a historických dokumentov uverejnených inými používateľmi, pokiaľ na takýto obsah nemáte výslovné povolenie od vlastníka autorských práv alebo duševného vlastníka,
 • nebudete reprodukovať alebo predávať akúkoľvek časť Služieb alebo Obsah webstránky Genealógia dolnozemských Slovákov, alebo systematicky sťahovať údaje z databáz, aby ste vytvorili alebo doplnili inú databázu na akýkoľvek iný účel.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

Združenie má za cieľ spracovanie a indexovanie matrík obcí založených Slovákmi na dolnej Zemi, s cieľom zachovať a objavovať históriu našich predkov a s cieľom sprístupniť potomkom informácie pre vlastné bádanie a tvorbu vlastných rodokmeňov. Pre aktívne sprístupnenie našich služieb zhromažďujeme, spracovávame a uchovávame „ osobné informácie “, čo sú informácie, ktoré Vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať, a to je: vaše meno, e-mail a adresa, prípadne fakturačná adresa. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje naše postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania Vašich osobných údajov a ovládacie prvky, ktoré Vám poskytujeme na ich správu v rámci našich služieb. 

Vaše osobné údaje používame výlučne na aktualizáciu, zlepšenie a rozširovanie našich služieb, čo zahŕňa:

 • overenie Vášho prístupu k Databáze matrík
 • spracovanie Vašich platieb za predplatné
 • detekcia a ochrana pred chybou, podvodom alebo inou trestnou alebo škodlivou činnosťou

 

Vaše osobné údaje používame na komunikáciu s Vami, napríklad keď:

 • odpovedáme na Vaše otázky pri zriaďovaní predplatených služieb
 • informujeme Vás o aktivácii, zmenách alebo nových službách;
 • reagujeme na Vaše požiadavky v súvislosti s riešení technických, bezpečnostných a iných prevádzkových problémov.

Združenie nezdieľa vaše individuálne osobné údaje s tretími stranami.

Združenie  si ponechá osobné údaje, ktoré poskytnete pri vytváraní Vášho účtu, až kým nepožiadate o odstránenie Vášho účtu.