Od nášho stretnutia v DMS v Galante uplynulo už 8 mesiacov. S našimi projektami sme pokročili a tak sme sa rozhodli pokračovať, už vlastne v tradícii naších osobných stretnutí. Zorganizovali sme naše 3. stretnutie v Agropenzione Adam v Podkylave. Stretnutie bolo naplánované na 17.5.2019 o 16.hod.

Zúčastnila sa väčšina nášho tímu a pozvaní hostia. Za sponzorov a podporovateľov p.Peter Francisci s manželkou, p. Jozef Repko s manželkou, p.Jaroslav Poliak, p. Juraj Hovorka zo Žiliny. Radi sme privítali aj priateľov a partnerov našich členov. Celkový počet zúčastnených  -  22 osôb.

Pozvaní boli aj p. Bohuš Šesták a p. Pavel Lehotský, ktorí sa nášho stretnutia nemohli zúčastniť.

Stretnutie otvoril a viedol p. Ľubomír Kmeť. Oboznámil prítomných s postupom prác na našich medzičasom piatich projektoch.

  • Indexovanie matriky Slovenského Komlóša - tento projekt je ukončený
  • Indexovani matriky Bánhedešu - Indexovanie je ukončené
  • Indexovanie matriky Nadlaku - momentálne pracujeme na indexovaní sobášov, a úmtrtí.
  • Párovanie matriky Komlóša - na párovaní (vytváraní rodinnych väzieb) momentálne pracujú štyria členovia temu

Ľ Kmeť vo svojom súhrnnom príspevku odprezentoval postup prác na jednotlivých projektoch.

    Príspevok o párovaní Prierez matričnými zápismi z pohľadu vytvárania väzieb si pripravila p.Renatka Gombárová. Oboznámila nás s problémami, s ktorými sa pri tejto neľahkej ale o to zaujimavejšej činnosti stretávame. Párovanie komplikujú nepresnosti v zápisoch. Sú to nesprávne zapísané mená detí, neraz sa narodí Ján a žení sa, alebo umiera Michal. Matky v krstoch majú rôzne priezviská, prípadne nemajú písané žiadne. Upozornila na dôležitosť údaja o krstných rodičoch v krstoch, ktorí nám pomáhajú v priraďovaní rodičov. Ďalšou prekážkou je zmena priezvisk a používanie aliasov a prezývok. Stretávame sa aj so zmenou priezviska pomaďarčením. Mnohé rodiny sa sťahovali, muži umierali vo vojne a tak nie je ľahké nájsť a priradiť úmrtie ku krstu, resp. sobášu.

 Pri párovaní hľadáme v aj matrikách Pitvaroša, Bánhedešu , Nadlaku, ako aj v štátnych matrikách. Úmrtia hľadáme aj v databáze cintorínov (ktorú vytvárame indexovaním fotiek náhrobkov z jednotlivých cintorínov.)

Prvú časť podujatia sme zakončili spoločnou večerou.      

  V druhej časti sme sa venovali nášmu ďalšiemu projektu, práci na publikácii s pracovným názvom Sprievodca matrikou Slovenského Komlóša. Prácou na tomto projekte bol poverený p. Janko Hovorka, krorý si pripravil aj prezentáciu k tejto téme, a p. Michal Hronec. Na začiatku nás oboznámil  s aktuálnym stavom prác, v súčastnosti je to asi 50% z plánovaného rozsahu. Publikácia by mala byť sprievodcom po komlóšskej matrike a je dôležité, aby boli v nej aj poznatky z párovania. Má to byť  návod pre budúcich bádateľov,ktorý im má pomôcť eliminovať chyby a neprestnosti v matrikách. Súčasťou publikácie by mali byť aj historické texty, ale skúsenosti členov tímu, získané indexáciou a skúmaním týchto matrík, by mali byť jadrom publikácie. Vyzval preto, aby sme tieto zdokumentovali a odoslali na spracovanie. Na konci vyzval prítomných na diskusiu  k tejto téme.

V diskusii sa prítomní vyjadrovali k spracovaným témam v publikácii, prezentovali svoje predstavy. Diskusiu sme ukončili neskoro večer. Na druhý deň sme sa ešte spolu stretli a pokračovali v diskusii, hlavne na tému vydania publikácie a možnostiach jej financovania.

Po ukončení stretnutia sa niektorí vydali na cestu domov a niektorí sa rozhodli ešte jeden deň zostať a spoznať okolie. Vybrali sme sa na Bradlo, zastavili v múzeu v Brezovej pod Bradlom a v múzeu v Košariskách. Počasie nám prialo, tak sme si užili prekrásny deň.