Nie je to tak dávno, čo sme v Pezinku robili prezentáciu našej práce na indexácii matrík Slovenského Komlóša. Mesto Pezinok pripravilo pre svojich seniorov záujmové štúdium v rámci Akadémie tretieho veku. Jedným z odborov, v ktorom sa možno vzdelávať, je genealógia. Na našej prezentácii v júni sa zúčastnili aj niektorí účastníci štúdia v tomto odbore, téma ich zaujal a tak teraz prišla pozvánka od PhDr.Jozefa Karlíka, lektora tohto kurzu, urobiť pre nich prednášku.

Prednášateľom bol pán Ľ. Kmeť.

V prvej časti prednášky oboznámil prítomných o tom kto sme a čo robíme. Predviedol ako sme spracovali  evanjelické cirkevné matriky Slovenského Komlóša a prepojili  ich s transportnými zoznamami a údajmi z cintorínov. Na grafoch ukázal rast počtu obyvateľstva od roku 1746 až do roku 1947, mortalitu detí, dosah epidémií cholier na úmrtnosť obyvateľstva, vplyv 1. sv. vojny hlavne na uzatváranie sobášov a pôrodnosť.

V druhej časti informoval na základe nášho bádania čo  môže sťažiť hľadanie v matrikách. Sú to nesprávne údaje, zmeny mien a priezvisk, nezodpovedajúci  vek a upozornil na dôležitosť sledovania krstných rodičov pri krste. Súrodenci mali spravidla rovnakých krstných rodičov, čo uľahčuje hľadanie súrodencov aj v prípade nesprávnych mien  a priezvisk rodičov. Ukázal, ako sa menili priezviská v matrikách Slovenského Komlóša, dôvod používania aliasov - čiže prímen a prídomkov a ako sa tieto niekedy menili na regulárne priezviská. Na konci  roka 1895 sa povinne začali viesť civilné matriky, v nich sú niektoré ďaľšie užitočné údaje, ktoré matriky cirkevné neobsahujú.

Prednášky na tomto kurze trvajú 2 hodiny a tak naša prednáška končí krátkou diskusiou. Veríme, že prednáška poslucháčom priniesla nové poznatky a zaujala ich.

Po prednáške sme si ešte v príjemnej spoločnosti posedeli pri káve .