Minulý rok sme navštívili dolnozemské mesto Slovenský Komlóš, aby sme prezentovali našu prácu. Práca na digitalizácii matrík Slovenkého Komlóša pokročila, blíži sa ku koncu a tak bol čas našu návštevu zopakovať. Na akcii sa zúčastnilo 6 členov nášho tímu - Ľubomír Kmeť, Zuzka Sudová, Renata Gombárová, Zlatica Domanovská, Karol Rebro a Eva Tušková. Pripojili sa k nám aj naši podporovatelia a priatelia Mária Sudorová a Pavel Lehotský predseda MOMS v Galante.

Po príchode a ubytovaní sme sa presunuli do Slovenského domu, kde sme mali pripravený priestor pre našu prezentáciu. Potešil nás záujem komlóšanov, prišlo ich podľa odhadu 60. Stretnutie zahájila p.Lauková a potom p.Kmeť oboznámil prítomných so stavom práce na matrikách, ukázal niektoré štatistiky, ktoré z toho vyplývajú a publikum oboznámil so samotným programom a možnosťami hľadania predkov v ňom. Ukázal aj príklad porovnania rodokmeňov dvoch osôb a zistenie, či majú spoločných predkov.Nakoniec vysvetlil záujemcom ako sa registrovať na našej webstránke. Preklad do maďarčiny zabezpečila Zuzka Sudová a tak mali možnosť niečo sa dozvedieť aj tí, ktorí už slovenčinu neovládajú. Na stretnutie bol prizvaný aj štáb Maďarskej televízie konkrétne z relácie Domovina s redaktorom p.Benčíkom. Večer potom pokračoval v družnej debate s prítomnými a ukončili sme ho večerou v penzióne Szekeres.

Nakoľko sme sa rozhodli pokračovať v digitalizácii aj ďalších matrík tohto regiónu, ďalším bodom programu bola prezentácia v rumunskom Nadlaku. Nadlak je vzdialený od Komlóša necelých 34 Km, žili a žijú tu dolnozemskí slováci. Pri párovaní matrík Komlóša sme nachádzali silné väzby na Nadlak, keďže Slováci na Dolnej zemi putovali aj ďalej, zakladali ďalšie dediny v regióne, uzatvárali sobáše. Prezentácia  sa konala na druhý deň, teda v piatok 4.10.2019 o 17:00 hod. v zasadačke Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Účasť bola nižšia ako na Komlóši, ale prezentácia aj tak splnila svoj účel, prítomní boli oboznámení so stavom prác na matrikách Nadlaku, so štatistikami vyplývajúcimi z databáz úmrtí a sobášov, ktoré už máme ukončené. Prítomní mali možnosť vidieť aj databázu Komlóša, aby si mohli vytvoriť predstavu, čo im náš program prinesie a ako bude v budúcnosti možné vyhľadávať svojich predkov. Na prezentácii sa zúčastnil aj historik pán J. Kukučka, ktorý nám po ukončení prezentácie venoval čas. Pri spoločnej večeri a posedení sme v diskusii našli veľa spoločných tém a aj dohodli možnú spoluprácu pri spracovaní cirkevných matrík Nadlaku. Na túto spoluprácu sa určite veľmi tešíme.

Na Komlóš sme neprišli len preto, aby sme prezentovali našu prácu, mali sme aj ďalšiu nemenej dôležitú úlohu. Rozhodli sme sa v spolupráci s pánom farárom Szpisákom a jeho spolupracovníkmi dokončiť fotodokumentáciu Nového evanjelického cintorína v Slovenskom Komlóši, následne tieto fotografie pomníkov spárovať s našou databázou. Nebola to ľahká práca, niektoré hroby sme museli hľadať a čistiť, aby sme ich mohli zdokumentovať. Tu sme plne využili, že nás bolo na fotenie 8. Fotili sme (a miestami sa predierali húštinou) v piatok dopoludnia a v sobotu celý deň. V rezerve sme mali aj nedeľu dopoludnia. V nedeľu ale začalo pršať a tak sme mali šťastie, že sme v sobotu fotenie ukončili. 

Na prezentácii sme sa zoznámili aj s významným komlóšanom, básnikom, zanieteným zberateľom Jurajom Antalom Dolnozemským. Pozval nás do svojho domu a tak sme aj my mali možnosť poprechádzať sa medzi jeho pokladmi, prostredníctvom nich priblížiť si život a históriu komlóšanov. Zaujali nás hlavne staré cirkevné publikácie (biblie, spevníky), v ktorých je pre nás hotový poklad - zápisky pôvodných majiteľov. Na nepotlačených stranách sú záznamy o narodení detí, svadbách a úmrtiach, podľa nich bude možné overovať správnosť niektorých zápisov v matrikách  a vytvorených rodinných väzieb. Aj tu sme robili fotodokumentáciu, ktorú prípadne využijeme v našej publikácii.

V sobotu podvečer sme boli pozvaní na stretnutie a večeru v Slovenskom dome. Zabavili sme sa, zaspievali si spolu s Mandolínovým súborom Tremolo, pochutili na paprčkovom a baraňom paprikáši  a takto príjemne ukončili náš pobyt. Na Komlóši sme sa cítili úžasne. 

Veľká vďaka za prijatie a starostlivosť patrí hlavne pani Laukovej a pánovi farárovi Szpisákovi a všetkým ľuďom a organizáciám, ktorí sa o nás starali. Organizácia bola úžasná, cítili sme sa ako doma. Za pomoc ďakujeme aj našim priateľom Pavlovi Lehotskému a Marienke Sudorovej. 

Záznam z podujatia natáčal aj redaktor Ján Benčík spolu so svojim teamom z maďarskej štátnej televízie. Tento záznam bol odvysielaný 11.11.2019 v relácii Domovina.