Plánované pracovno – relaxačné stretnutie členov nášho Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov sa uskutočnilo v termíne 17. -19. mája 2023 opäť v priestoroch agropenziónu Adam v  Podkylave. Pobytu sa zúčastnili členovia nášho združenia s partnermi a privítali sme medzi sebou aj hostí z radov našich podporovateľov.

Po privítaní a spoločnom obede začala o 14-tej pracovná časť stretnutia. V úvodnej prezentácii predseda OZ p. Ľubomír Kmeť najmä kvôli našim hosťom podal informáciu o našej doterajšej činnosti, o práci na jednotlivých projektoch, zhrnul, čo všetko sme už dosiahli a predstavil aj zámery nášho združenia do budúcnosti.

V piatok 14.10.2022 naše kroky zamierili znovu do Galanty. Stretli sme sa tu na  jesennej členskej schôdzi nášho združenia. Podujatie sa konalo v Dome MS so začiatkom o 15. hod. Zúčastnilo sa ho 17 členov združenia a  piati hostia.

Schôdzu otvoril  predseda nášho združenia, Ing. Ľubomír Kmeť. V krátkosti oboznámil prítomných s postupom prác na projektoch. Pracovný tím indexuje matriku Békéšskej Čaby, práca na ostatných projektoch je pozastavená. Pripravujeme aj indexáciu matriky Jaminy, ktorá je teraz súčasťou Békešskej Čaby.

Nakoľko sa indexácie na projekte Matrika Békéšskej Čaby pomaly blížia ku koncu, je dôležité dohodnúť sa na tom  ako budeme pokračovať. Navrhnuté projekty – indexácia matrík Sarvaš, Poľný Berinčok, ako aj indexácia vojvodinských matrík.

Po šiestich rokoch sústavnej práce nášho kolektívu na spracovaní dolnozemských matrík a množstve získaných poznatkov a skúseností, sme sa rozhodli usporiadať odbornú genealogickú konferenciu. Cieľom konferencie pod názvom "Naši predkovia na stránkach dolnozemských matrík" bolo informovať o konkrétnych výsledkoch našej viacročnej práce, priblížiť zaujímavosti, ale aj úskalia práce na sprístupňovaní matričných údajov dolnozemských matrík a charakterizovať najdôležitejšie poznatky a závery, ku ktorým dospeli členovia združenia pri prepisoch matričných údajov, ktoré nepochybne obohatia každého bádateľa, púšťajúceho sa do výskumu predkov na stránkach starých uhorských matrík 18.-19. storočia. 

Dňa 19.08.2022 štyria členovia nášho Združenia vycestovali do Maďarska. Našim hlavným cieľom bol Slovenský Komlóš, ale cestou sme navštívili aj Malý Kereš. Stretli sme sa s pani Ankou Szabadoszovou, predsedníčkou miestnej knižnice, a strávili sme príjemné spoločné chvíle aj návštevou miestneho Slovenského pamätného domu aj v rozhovoroch o našej spolupráci.

ECZ v Dolných Salibách v spolupráci s Združením pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov v Galante sa rozhodol zorganizovať prezentáciu knihy „Matrika Slovenského Komlóša, “ ktorá vyšla v roku 2019. Vytvoril ju kolektív autorov pod vedením historika pána Jána Hovorku. Pozvanie prijal aj starosta obce Dolné Saliby Ing. Ľudovít Kovács. Autorom knihy vyslovil svoj obdiv a poďakovanie. Bol veľmi rád, že sa mohol prezentácie zúčastniť. Prezentáciu 19. júna 2022 zorganizoval v evanjelickom kostole v Dolných Salibách pán farár Mgr. Oliver Nagy. Nápomocné mu boli členky presbyterského zboru. Moderovania sa ujal zborový pán farár. Všetkých srdečne privítal a hostí predstavil. „Veľmi sa tešíme, že naše pozvanie prijali: pani Eva Tušková, Ing. Ľubomír Kmeť, Ing. Jaroslav Poliak, pani Mária Lomjanská pani Ing.Danka Tumová, časť členov Občianskeho združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov.“ povedal na úvod pán farár.

V dňoch 10. 6. – 11. 6. 2022 sa uskutočnil pracovno – relaxačný pobyt nášho Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov v Agropenzióne Adam v Podkylave. Pobytu sa zúčastnilo 35 členov s rodinnými  príslušníkmi  a pozvanými hosťami.

Pracovná  časť  stretnutia za začala v piatok spoločným obedom a pokračovala naplánovaným programom.  V úvodnej prezentácii predseda OZ p. Kmeť informoval o tom, čo sme v doterajšej činnosti dosiahli, hovoril o prebiehajúcich projektoch, najmä spracovávaní matrík Békešskej Čaby, Malého Kerešu,  ako aj o dokončovaní projektov Nadlak, Bánhedeš a Pitvaroš. Vyzdvihol unikátnosť projektov a zainteresovanosť členov OZ a  čas, ktorý všetci venujú  prepisu, analýze a spracovávaniu poznatkov z matrík. Časť vystúpenia venoval, ako autor, uvedeniu nového  počítačového programu, ktorý výrazným spôsobom uľahčí prácu najmä novo získaným spolupracovníkom z Maďarska. Tento program odstraňuje jazykové bariéry.

V spolupráci s Úniou slovenských organizácií v Maďarsku sme pripravili 2 prezentácie našich projektov – v Békéšskej Čabe 25.5.2022 a v Malom Kereši 26.5.2022 a pri tejto príležitosti sme naplánovali aj ďalšie pracovné stretnutia s našimi partnermi.

Prvou zastávkou bolo rumunské mestečko Nadlak, konkrétne Nadlacký cirkevný zbor, kde sme informovali o stave projektu indexácie matrík tohto cirkevného zboru, p.seniora Ľudovíta Andreja Bobčoka a p.farára Dušana Vanka. 

Prezreli sme si aj ich denný stacionár, ktorý je tesne pred dokončením. Stavajú ho pomocou fondov z EU. Budú tu poskytovať rôzne liečebné metódy na zlepšenie  telesného a duševného zdravia,

V piatok 18.3.2022 poobede sme po dlhšej dobe zorganizovali stretnutie členov nášho občianskeho združenia v priestoroch DMS v Galante. Za poskytnutie priestorov a podporu ďakujeme vedeniu DMS. Tak ako to robievame, stretli sme sa v Galante a spojili  príjemné s užitočným. Na stretnutí sa zúčastnilo 17 členov nášho Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov.        

V úvodnej prezentácii zhodnotil predseda združenia p. Ľubomír Kmeť naše dosiahnuté výsledky. Renata Gombárová zase prezentovala správu o hospodárení združenia. Víziu a návrhy na činnosť združenia do budúcnosti predstavil Ján Hovorka. 

Ubehol  mesiac od našej prezentácie v Slovenskom Komlóši a znovu sme zamierili na Dolnú zem. Prekročili sme maďarsko-rumunské  hranice a ocitli sa v  Nadlaku.

Je to mestečko, ktoré má viac ako 8000 obyvateľov, väčšina sa hlási k slovenskej národnosti a evanjelickému vierovyznaniu.

Evanjelická farnosť bola aj cieľom tejto našej cesty. Prišli sme sem, aby sme prezentovali našu prácu, pokúsili sa získať spolupracovníkov a chýbajúce údaje z matrík. Okolie farského úradu  sme našli rozkopané, prebieha tu rozsiahla rekonštrukcia nielen farského úradu, ale aj kostola a domova dôchodcov. Našli sme tu milých a ústretových ľudí, ktorí aj napriek množstvu povinností boli ochotní sa nám venovať, za čo im patrí veľká vďaka.

V dňoch 20. – 21. augusta 2021 sa konali v Slovenskom Komlóši  „20. Dni Slovenského Komlóša – Slovenský Komlóš 275“.

V bohatom a pestrom programe osláv, ktoré usporiadala Samospráva Slovenského Komlóša, sa uskutočnila dňa 20.8.2021 v priestoroch Domu prírody prezentácia knihy autora Jána Hovorku a kol. s názvom Matrika Slovenského Komlóša, z vydavateľstva Ivana Krasku Nadlak.

Podujatie za účasti členov nášho Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov (ZpgvdS) pripravila Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komlóši.

Prezentáciu knihy otvorila predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši, pani Zuzana Lauková.

Prezentácia knihy „Matrika Slovenského Komlóša“ spojená s jej krstom na podujatí „Apovka Mamovka“ – ľudová veselica dňa 21.8.2021 v Horných Salibách pri Galante.

Dňa 21.8.2021 sa konala v rámci už tradičného podujatia potomkov slovenských presídlencov zo Slovenského Komlóša, ktorí sa v rámci medzivládnej dohody o vzájomnej výmene obyvateľstva medzi  vtedajším Československom a Maďarskom usídlili po druhej svetovej vojne v Horných Salibách a v okolí, prezentácia novej publikácie nášho Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov pod názvom: „Matrika Slovenského Komlóša“, spojená s krstom tejto knihy.

Oficiálny začiatok pripravených podujatí otvorili služby božie za našich predkov v miestnom evanjelickom kostole, ktorý sa zaplnil takmer do posledného miestečka.

Každý mesiac sa stretávame na pracovných online konferenciách, okrem toho sa stretávame dva krát do roka aj osobne. Naposledy to bolo pred jedenástimi mesiacmi, v júli 2020. Pandémia ustúpila a tak  sme sa rozhodli, že je čas stretnúť sa. Pôvodne sme plánovali spojiť pracovné stretnutie s návštevou a prehliadkou lokalít, z ktorých naši predkovia putovali na Dolnú  zem. Tento plán sa ale ukázal ako momentálne nereálny. Hádam sa takýto poznávací zájazd podarí pripraviť na  budúci rok. 

Stretli sme sa v sobotu 19.6.2021 v Hoteli Galanta, stretnutie začalo obedom a ubytovaním. Prišla väčšina členov tímu, niektorí spolu so svojimi polovičkami. Oficiálna časť stretnutia sa začala o 14:30.

Naše stretnutie sa malo pôvodne uskutočniť ešte v marci. Avšak obmedzenia sociálnych kontaktov v súvislosti s koronakrízou nám náš zámer prekazili. Termín vydania našej publikácie o matrike Komlóša sa blíži, situácia s koronavírusom sa našťastie  čiastočne normalizovala a tak sme sa rozhodli po dlhšej dobe zorganizovať stretnutie v Galante, v priestoroch Domu Matice Slovenskej. Za poskytnutie priestorov a podporu ďakujeme p. Zlatici Gažovej, riaditeľke DMS. Tak ako to robievame, stretli sme sa v Galante a spojili  príjemné s užitočným. Na stretnutí sa zúčastnilo 14 členov a 1 pozvaný hosť - typografka p. Eva Sudová.        

Po krátkom uvítaní sme sa vybrali na spoločný obed v neďalekej reštaurácii " u Čóku". Po obede sme sa presunuli naspäť do DMS, kde pokračovalo naše stretnutie.

Nie je to tak dávno, čo sme v Pezinku robili prezentáciu našej práce na indexácii matrík Slovenského Komlóša. Mesto Pezinok pripravilo pre svojich seniorov záujmové štúdium v rámci Akadémie tretieho veku. Jedným z odborov, v ktorom sa možno vzdelávať, je genealógia. Na našej prezentácii v júni sa zúčastnili aj niektorí účastníci štúdia v tomto odbore, téma ich zaujal a tak teraz prišla pozvánka od PhDr.Jozefa Karlíka, lektora tohto kurzu, urobiť pre nich prednášku.

Prednášateľom bol pán Ľ. Kmeť.

V prvej časti prednášky oboznámil prítomných o tom kto sme a čo robíme. Predviedol ako sme spracovali  evanjelické cirkevné matriky Slovenského Komlóša a prepojili  ich s transportnými zoznamami a údajmi z cintorínov. Na grafoch ukázal rast počtu obyvateľstva od roku 1746 až do roku 1947, mortalitu detí, dosah epidémií cholier na úmrtnosť obyvateľstva, vplyv 1. sv. vojny hlavne na uzatváranie sobášov a pôrodnosť.

7.11.2019 sa otvorili brány jediného knižného veľtrhu na Slovensku Bibliotéka.  Už tradične je  miestom konania Incheba Expo v Bratislave..

Sú to 4 dni plné kníh ,stretnutia s autormi, prezentácií a čítania. Aj my sme sa rozhodli využiť možnosť prezrieť si ponuky vydavateľstiev, novinky autorov a v neposlednom rade zúčastniť sa sprievodných programov. Zaujala nás hlavne prezentácia, ktorej garantom bola Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, pod názvom Výber z knižnej žatvy Slovákov v Maďarsku v roku 2019.

Predstavili štyri tituly :

Dovolenkové obdobie skončilo, máme tu babie leto a tak je čas na ďalšie (jesenné) stretnutie nášho tímu.Tak ako vlani v septembri, stretli sme sa  na pôde DMS v Galante a spojili  príjemné s užitočným. Na stretnutí sa zúčastnilo 15 členov a 6 pozvaných hostí.        

Pracovnú časť otvoril p. Ľubomír Kmeť privítaním prítomných a pokračoval informáciou o stave prác na našich projektoch. Najmä pre hostí bol stručne predstavený obsah a rozsah našej práce. Následne sme sa venovali aktuálnemu projektu matriky Nadlak. Práce tu pokračujú kontrolou nahratých sobášov a úmrtí, aby sa mohlo pokračovať nahrávaním krstov.V diskusii na túto tému sme rozoberali, aké chyby sa objavili, na čo si dávať pozor pri zapisovaní a aká dôležitá je každá poznámka zapísaná v matrike. Pretože je nás už viac a každý pracuje samostatne doma, vznikajú problémy s interpretáciou jednotlivých políčok v databáze.

Minulý rok sme navštívili dolnozemské mesto Slovenský Komlóš, aby sme prezentovali našu prácu. Práca na digitalizácii matrík Slovenkého Komlóša pokročila, blíži sa ku koncu a tak bol čas našu návštevu zopakovať. Na akcii sa zúčastnilo 6 členov nášho tímu - Ľubomír Kmeť, Zuzka Sudová, Renata Gombárová, Zlatica Domanovská, Karol Rebro a Eva Tušková. Pripojili sa k nám aj naši podporovatelia a priatelia Mária Sudorová a Pavel Lehotský predseda MOMS v Galante.

V roku 2018 sme navštívili dolnozemské mesto Slovenský Komlóš, aby sme tam na fare ev.cirkvi prezentovali našu prácu na digitalizácii Komlóšskych matrík. Bolo to v čase, keď každoročne počas štátneho sviatku prebiehajú v Slovenskom Komlóši rôzne kultúrne a gastonomické akcie, na ktoré prichádzajú aj potomkovia komlóšanov, okrem iného aj zo Slovenska. Tu sme sa stretli s p. Strapákovou a ďalšími obyvateľmi Pezinka a okolia, ktorí prejavili záujem dozvedieť sa viac o našom projekte. Po viacerých pokusoch sa podarilo dohodnúť termín prezentácie na piatok, 14.6.2019 o 18-tej hodine.

Od nášho stretnutia v DMS v Galante uplynulo už 8 mesiacov. S našimi projektami sme pokročili a tak sme sa rozhodli pokračovať, už vlastne v tradícii naších osobných stretnutí. Zorganizovali sme naše 3. stretnutie v Agropenzione Adam v Podkylave. Stretnutie bolo naplánované na 17.5.2019 o 16.hod.

Zúčastnila sa väčšina nášho tímu a pozvaní hostia. Za sponzorov a podporovateľov p.Peter Francisci s manželkou, p. Jozef Repko s manželkou, p.Jaroslav Poliak, p. Juraj Hovorka zo Žiliny. Radi sme privítali aj priateľov a partnerov našich členov. Celkový počet zúčastnených  -  22 osôb.

Pozvaní boli aj p. Bohuš Šesták a p. Pavel Lehotský, ktorí sa nášho stretnutia nemohli zúčastniť.

Vydavateľstvo Ivana Krasku z Nadlaku zorganizovalo predstavenie nových publikácií s dolnozemskou tematikou pre Slovenský trh. Podujatie sa uskutočnilo v pondelok, 29.4.2019 o 18-tej hodine v priestoroch univerzitnej knižnice na Ventúrskej ulici v Bratislave. Táto téma nás zaujíma a tak sa niektorí členovia našej skupiny vybrali v pondelok popoludní do Bratislavy. A veru, neľutovali sme.

Členovia MOMS v Nedede sa dozvedeli o našej práci - indexácii matrík Bánhedešu a táto téma ich zaujala. (V rámci výmeny obyvateľstva v roku 1947 boli obyvatelia Bánhedešu umiestňovaní v Nedede a okolí.)

Preto z iniciatívy p. Feješovej nás požiadali o prezentáciu našej práce priamo u nich - v Nedede.