S nástupom internetu a rozvojom komunikačných technológií vznikli nové možnosti spracovania historických matričných dokumentov. My sme sa rozhodli zaoberať sa výskumom a spracovaním matrík obcí založených našimi predkami na juhu veľkej panónskej nížiny - na "dolnej zemi".

Ako pri spracovaní postupujeme?

V prvom rade sme museli vytvoriť vhodný genealogický program, ktorý umožňoval koordinovanú prácu väčšieho množstva spolupracovníkov.

Samotné spracovanie matrík je možné rozdeliť do troch etáp. 

V prvej fáze sa jedná o samotné indexovanie - teda prepis všetkých údajov z prvotného dokladu do genealogického programu.

V druhej fáze sa potom jedná o tzv. párovanie, teda vytváranie rodových väzieb medzi jednotlivými matričnými záznamami.

Už pri samotnom indexovaní vzniká množstvo problémov. Evanjelické matriky sa až do prvej polovice 19-ho storočia viedli v latinčine. Tu je častým problémom pochopenie písaného text, najmä pokiaľ ide o rôzne spôsoby vyjadrenia dátumu a veku, prípadne textov v poznámkach. Častokrát k tomu patrí aj "škaredopis" daného farára alebo rôzne skomoleniny latinských výrazov. V maďarskom období (od konca prvej polovice 19-ho storočia) sú už matriky obsahovo bohatšie.

Kvôli následnému párovaniu sme museli pristúpiť k tzv. normalizácii mien a priezvisk. Do databázy teda prepisujeme meno a priezvisko tak, ako je zapísané na originálnom dokumente, avšak paralelne meno a priezvisko zapisujeme aj v tzv. "normalizovanom" tvare. Pre lepšie pochopenie uvádzam príklad. Obyčajné meno Ján sa v nami spracovaných matrikách vyskytuje v 31 rôznych tvaroch ako napr. Ioannes, Ján, Janči, János, Joan, Joanes, Joannes, Joanness, Johanes, Johannes....

Aby program vedel, že Ján, János, Johannes...  je vlastne to isté meno, pristúpili sme k normalizácii mien a priezvisk. Toto následne potom výrazne zjednoduší proces párovania.

V druhej fáze (párovaní) potom prechádzame cez naindexované záznamy a pokúšame sa ich pospájať do rodových väzieb. Tento proces sa ukazuje ako veľmi namáhavý a zložitý, avšak výraznou mierou prispieva ku skvalitneniu samotného indexu.

V rámci párovania sa častokrát podarí objaviť a opraviť najrôznejšie chyby, či už sa jedná o preklepy v rámci indexovania, ale aj o chyby farárov, keď porovnanie záznamov o krste, sobáši, krstoch detí a úmrtí častokrát pomôže takéto chyby identifikovať. A to ani nehovorím o prípadoch premenovania (zmeny priezviska), alebo keď u matky bolo namiesto jej priezviska uvedené priezvisko jej matky (teda starej matky) za slobodna.

Kvôli lepšej orientácii v spracovanom indexe uvádzame niektoré "špeciality".

Normalizované údaje v procese verifikácie a párovania častokrát korigujeme. Ak je napríklad v zázname o krste uvedené, že matka sa volala Anna a my v procese párovania a verifikácie zistíme, že meno matky malo byť Eva, potom to do databázy zapíšeme v tvare  Eva * - Anna  teda pôvodný údaj necháme a pred neho zapíšeme údaj korigovaný plus znaky * -

Znakom * (hviezdička) označujeme údaj, ktorý v pôvodnom dokumente nebol, avšak sme ho v procese verifikácie a párovania zistili (z iného dokumentu) a takto doplnili. Napríklad v zázname o sobáši ženích nemal uvedených rodičov, avšak v zázname o úmrtí ich uvedených mal - preto sme ich do záznamu o sobáši doplnili (avšak označené znakom *).

 

Verejnosti sprístupňujeme  prvú časť našej práce - teda (už korigovaný) index jednotlivých spracovaných matrík. 

Rodové väzby máme zatiaľ kompletne spracované za matriky Slovenského Komlóša a pred ukončením sú matriky obce Ambrózfalva.

 

Tento projekt sa začal realizovať v roku 2015 a je s ním spojené obrovské množstvo práce a najmä investovaného času. Doteraz naši spolupracovníci investovali do projektu vyše 35 000 hodín svojho času, pričom najčastejšou motiváciou je snaha poďakovať sa mamovke, apovkovi za tie krásne spomienky.
Prosím pristupujte k zverejneným výsledkom našej práce aj so zohľadnením tohto aspektu.